Recht op je Recht: Voor juridisch advies op uw juridische vraag

Welkom op de site van stichting Rechtopjerecht waar u geheel vrijblijvend gratis juridisch advies kunt vragen. Deze rechtshulp wordt u aangeboden door rechtenstudenten van universiteiten vanuit heel Nederland die op vrijwillige basis uw juridische vragen beantwoorden.

Dus hebt u onterecht ontslag gekregen, letsel of schade opgelopen, overweegt u een echtscheiding, vraagt u zich af of u recht hebt op alimentatie, neemt de gemeente een loopje met u etc., en wilt u weten wat uw kansen zijn? Maak dan gebruik van ons rechtsadvies en stel hier uw juridische vraag! 

U kunt ervan op aan dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt. Rechtopjerecht is een project op basis van vrijwilligheid waarbij geen commerciële belangen zijn betrokken. Uw gegevens blijven dan ook geheim.

Het Team van Rechtopjerecht

Stel uw vraag.


 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.
 

Informatie.

U kunt dit formulier gebruiken om uw juridische vraag te stellen.

Bij het stellen van uw juridische vraag is het belangrijk dat u alle relevante feiten vermeldt. Zodat wij een zo nauwkeurig mogelijk juridisch advies voor u op kunnen stellen.

Neemt u, voordat u uw vraag stelt, onze algemene voorwaarden door; deze vindt u onderaan deze pagina.

Nadat uw vraag verstuurd is, krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging; het rechtsadvies volgt zo spoedig mogelijk.

Algemene Voorwaarden:

1.1
Stichting Rechtopjerecht (“Rechtopjerecht”) is een naar Nederlands recht opgerichte stichting, die ten doel heeft het gratis verlenen van juridisch advies. Deze dienst wordt verleend door studenten aan juridische faculteiten die op vrijwillige basis voor Rechtopjerecht werkzaam zijn (het “Team”).

1.2
Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Rechtopjerecht. De leden van het Team en degenen die voor of ten behoeve van Rechtopjerecht, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Rechtopjerecht, aan het Team of aan een of enkele leden van het Team, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door Rechtopjerecht wordt onderhouden (www.rechtopjerecht.nl).

1.4
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Rechtopjerecht uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekkingen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.

2.1
Rechtopjerecht heeft het recht naar eigen inzicht te beoordelen of zij in staat is om een opdracht te aanvaarden en uit te voeren. In ieder geval aanvaardt Rechtopjerecht geen opdrachten:
* waarvoor een mate van specialistische kennis is vereist die Rechtopjerecht niet heeft;
* waarmee een te groot belang is gemoeid, financieel of anderszins. Een te groot belang is in ieder geval aanwezig in geval van een belang ter waarde van EUR 2.000 of meer.

2.2
Rechtopjerecht aanvaardt slechts opdrachten van natuurlijk personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Opdrachten van studenten, die verband houden met studieopdrachten, worden niet door Rechtopjerecht in behandeling genomen. Of hiervan sprake is, is ter vrije beoordeling van Rechtopjerecht.

2.3
Indien Rechtopjerecht de opdracht aanvaardt om een van de in dit artikel genoemde redenen, zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk zal Rechtopjerecht de opdrachtgever doorverwijzen naar een derde die de opdracht wel kan uitvoeren.

2.4
Indien Rechtopjerecht van mening is dat haar diensten worden gebruikt voor een doel dat naar inzicht van Rechtopjerecht niet is toegestaan, niet door haar is gewenst of in strijd is met deze algemene voorwaarden, dan kan Rechtopjerecht de opdrachtgever het recht ontzeggen om nog langer van haar diensten gebruik te maken.

3.1
De uitvoering van een opdracht geschiedt door beantwoording van de vraag van de opdrachtgever per email door een van de leden van het Team.

3.2
Rechtopjerecht heeft het recht om de opdracht naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet in gedeelten.

3.3
Rechtopjerecht zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren, maar staat niet in voor de juistheid van haar informatie en adviezen. De opdrachtgever is zich ervan bewust en aanvaardt dat de informatie en adviezen gegeven worden door studenten die op vrijwillige basis voor Rechtopjerecht werkzaam zijn. De opdrachtgever zal niet zonder meer afgaan op de door Rechtopjerecht en (een of enkele leden van) het Team gegeven informatie en adviezen.

3.4
Rechtopjerecht streeft naar een zo spoedig mogelijke uitvoering van de opdracht. Overschrijding van de overeengekomen of door de opdrachtgever gestelde duur van de werkzaamheden vormt geen tekortkoming aan de zijde van Rechtopjerecht en geeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

4.
Rechtopjerecht zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de gegevens van de opdrachtgever. Daarbij geldt het volgende:
* de opdrachtgever verleent Rechtopjerecht toestemming om gegevens ter kennis te brengen van het Team en van diegenen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht
* de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

5.1
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht – daaronder begrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten.

5.2
Aan de door Rechtopjerecht, het Team of een of enkele leden van het Team geleverde informatie, adviezen en ondersteuning kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3
Rechtopjerecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website en de informatie daarop of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen, schade als gevolg van onvoldoende beveiliging van de website of schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website van Rechtopjerecht of van informatie op of via een website waarnaar op de website van Rechtopjerecht verwezen wordt.

5.4
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Rechtopjerecht. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een half jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

6.
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in hun geheel niet aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van partijen gestalte wordt gegeven.

7.
Rechtopjerecht heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk van een wijziging op de hoogte worden gesteld.

8.
Iedere rechtsbetrekking tussen Rechtopjerecht en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.